помощ | условия за ползване | вход
Условия за ползване на Zip.bg

Добре дошли в интернет порталa за социални контакти Zip.bg. Тази страница е собственост на Инвестор.БГ АД (адрес: гр. София 1330, бул. "Възкресение" 31, МОЛ: Любомир Леков. Данъчен номер: 2222084981, БУЛСТАТ: 130277328. Адрес за кореспонденция: гр. София 1309, бул. "Александър Стамболийски" 205, ет.8. Фирмено дело: N 5692/2000г. от Софийски градски съд. Разплащателна сметка: ПИБ АД, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG76FINV 9150 N10 IBG. ДДС сметка: ПИБ АД, BIC: FINVBGSF, IBAN: BG33 FINV 9150 90BG N90 IBG).

Регистрирайки се в сайта Zip.bg, Вие приемате следните Условия за ползване:

Промени в Условията за ползване
Инвестор.БГ АД си запазва правата да променя едностранно тези Условия за ползване, като предварително уведомява за това потребителите. Вие приемате направените промени чрез първото си логване в сайта след влязло в сила изменение на услугата и свързаните с нея условия.

Услугата
Инвестор.БГ АД предлага услугата, във връзка с която вие сте разбрали и приели следното:

(a) в случай че се регистрирате в системата, трябва да посочите валиден e-mail адрес и да изберете парола;
(б) вие сте отговорен за запазване в тайна на паролата;
(в) способността ви да сключвате договори/сделки е неограничена;
(г) по молба на Инвестор.БГ АД се съгласявате да подадете известно количество ограничена информация за себе си (която трябва да бъде актуална, пълна и да отговаря на действителните обстоятелства);
(д) да поддържате и обновявате тази информация с цел актуалност и достоверност.

Инвестор.БГ АД си запазва правото без предупреждение да изтрива потребители, които злоупотребят с името, образа, e-mail адреса или друга лична информация на друго лице. Също така Инвестор.БГ АД си запазва правото да изтрива профили със следните характеристики:

- предоставящи съдържание с комерсиална и рекламна цел;
- съдържащи имена на публични личности, когато те не съответстват на реалната самоличност на регистрирания потребител (регистрирана в документите му за самоличност);
- съдържащи цинични, вулгарни изрази в съдържанието си и/или обидни изрази, които имат расистко значение, накърнявайки религиозна, национална, малцинствена или сексуална принадлежност;

В случай че Вашето име или други Ваши идентификационни лични данни са подвеждащи, Инвестор.БГ АД си запазва правото да проконтролира самоличността на потребителя чрез изискването на други данни за него, включително и представянето на документ за самоличност със снимка. Вие разбирате това и приемате в срок от 24 часа да отговорите на контролния e-mail, в противен случай потребителският ви профил ще бъде изтрит. В случай че Инвестор.БГ АД получи информация, че наистина са използвани подвеждащи данни, Инвестор.БГ АД е в правото си да ограничи достъпа на потребителя до приключване на проверката.

Инвестор.БГ АД не носи отговорност за евентуално причинените щети или вреди при не изпълняване на това задължение. Освен това Вие разбирате и давате съгласието си Вашите данни, заедно с тези на всички потребители, да бъдат събирани, поддържани и интегрирани в системата на Zip.bg, както и да бъдат използвани за статистически цели и анализи. Приемате за сведение и сте съгласни, че при липса на друго разпореждане, Инвестор.БГ АД по никакъв начин не контролира, не проверява и не одобрява информацията в Zip.bg.

Инвестор.БГ АД си запазва правата да откаже услугата на когото и да било от потребителите.

Поведение на потребителите
Вие приемате и давате своето съгласие да се държите отговорно и учтиво с останалите потребители.

С приемането на тези условия Вие се съгласявате да не използвате услугата за тормоз, оклеветяване, накърняване на честта и достойнството или обиждане по какъвто и да било друг начин на други членове. Инвестор.БГ АД си запазва правото да изтрие или ограничи онези потребители, които притесняват други лица чрез публични или лични съобщения или по какъвто и да било друг начин.

Съдържание
Вие сте напълно отговорен за съдържанието, което помествате в Zip.bg, под формата на текст и всякакъв друг тип материали (снимки, лични данни, разговори, лични съобщения и др.).

Инвестор.БГ АД не проверява съдържанията, предоставени от потребителите. Като посредник, Инвестор.БГ АД не носи отговорност за предаваната информация.

Вие разбирате и приемате, че Инвестор.БГ АД ще сваля без предупреждение материали, които съгласно своите компетенции, Инвестор.БГ АД оценява като противоправни, накърняващи правата на личността, непочтени, заплашителни, накърняващи честта и достойнството, клеветнически, цинични или по принцип некоректни.

Вие разбирате и приемате, че Инвестор.БГ АД ще сваля без предупреждение материали, които обиждат или накърняват права, свързани с интелектуален продукт, които нарушават авторските и съседските, както и каквито и да било права за собственост, или пък разпорежданията на тези права за ползване. В такива случаи Инвестор.БГ АД има правото да изключи потребителя без каквото и да било предупреждение.

Противоправните или неправомерните дейности включват например, но не само, следните:

- изменение, адаптиране или препрограмиране на която и да било част от услугата Zip.bg;
- използването на какъвто и да е тип роботи, паяци или други софтуерни приложения и инструменти за автоматизирано извличане на информация или функционалност на Zip.bg;
- неправомерното проникване или опит за такова в базите данни и файлове на Zip.bg (hacking);
- събиране на информация за други потребители с неправомерни цели (включително имена и/или e-mail адреси);
- преправяне или редактирането на която и да било част от уеб страниците на Zip.bg;
- публикуването и разпространяването на материали, придобити в Zip.bg;
- създаването на фалшиви потребителски профили и/или на профили, съдържащи невярна информация;
- създаване или препредаване на нежелани електронни съобщения, като "spam", или изпращане на верижни писма (hoax) до други членове, както и смущаване на останалите членове по какъвто и да било начин - качване върху личния формуляр на снимки, обиждащи правата на останалите, неподходящи, смущаващи, агресивни, или несвързани с темата ("offtopic") коментари и публикации в сайта;
- използването на материалите на трето лице без неговото съгласие;
- публикуването на такива материали, които подвеждащо създават впечатление, че се подпомагат или одобряват от Инвестор.БГ АД;
- публикуването на материали, които накърняват, злоупотребяват или нарушават чиито и да било права на собственост по отношение на интелектуални продукти, публичност, личен живот или други;
- препредаване на вируси, червеи, грешки, троянски коне или каквито и да било деструктивни елементи;
- публикуването на такива материали, които са противозаконни или подбуждат към незаконна дейност, респективно прокламират такава;
- публикуването на невярна или подвеждаща информация.

Промяна на данни по молба на потребител

Промяна в e-mail, изтриване на профил.
За промяната на e-mail адреса или изтриване на профила Инвестор.БГ АД е в правото си да поиска от потребителя, с цел идентифициране, удостоверение за самоличност със снимка или да докаже самоличността си по друг, приемлив за Инвестор.БГ АД начин.

Регистрирани профили на починали лица
Право за закриване на профил на починало лице имат единствено и само техни преки наследници, което трябва да се удостовери със съответните документи. При наличие на повече от един пряк наследник се изисква декларирано съгласие от всички наследници.

Отказ на гаранции
Инвестор.БГ АД и неговите свързани фирми и лица, разпространители, партньори, доставчици изключват каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността или достъпността на публикуваните чрез услугата Zip.bg информации или материали. Инвестор.БГ АД изключва каквато и да било отговорност за поведението на отделните потребители.

Услугата Zip.bg, всички материали, информация (да се разбира всички информации и материали, които могат да бъдат намерени чрез услугата Zip.bg или до които има достъп там), обобщените тук материали и услуги се представят на разположение "така, както са", без всякаква гаранция.

Вие се съгласявате да използвате услугата Zip.bg единствено на свой риск и приемате, че Инвестор.БГ АД не носи отговорност за евентуално възникналите по време на използването материални или нематериални щети.

Всеки породен от услугата спор, който не бъде уреден по мирен начин, ще се реши по съдебен път. Потребителят е длъжен да направи всичко, което е по силите му, за да запази личните си данни, както и дадената му от доставчика на услугата парола, необходима за ползване на услугите. Потребителят носи отговорност за всяко събитие и дейност, които са осъществени чрез неговото потребителско име и парола.

Обезщетяване, компенсации
Вие давате съгласието си да обезщетявате Инвестор.БГ АД за всеки иск, повдигнат от трето лице, който е свързан с Ваши действия при използването на сайта Zip.bg или произтича от тях, включително за претенции от всякакъв вид и естество, за разходи, произтичащи от каквито и да било искове, недостиг, щети (фактически и последващи), процеси, присъди, разходи по съдебни производства и адвокатски услуги.

В такива случаи Вие ще бъдете уведомен от Инвестор.БГ АД писмено за иска, процеса или процедурата.

Международно използване
Вие приемате да спазвате основните правила и изисквания за ползване на интернет на територията на България според законодателството на страната, отнасящи се до потребителското поведение и приемливото съдържание.

Услугата на Zip.bg, всички материали, информацията (да се разбира всички информации и материали, които могат да бъдат намерени чрез услугата Zip.bg или до които има достъп там), обобщените тук материали и услуги се представят на разположение "така, както са", без всякаква гаранция.


Правилник за обработката на данните на сайта Zip.bg, собственост на Инвестор.БГ АД

1. Име на администратора на данните:
Инвестор.БГ АД

2. Адрес на администратора на данните:
гр. София 1330, бул. "Възкресение" 31
гр. София 1309, бул. "Александър Стамболийски" 205, ет.8. (адрес за кореспонденция)

3. Регистрационен идентификатор за администриране на данни: 0007246 от 02.09.2005г.

4. Адрес за контакти:
zip@investor.bg

5. Обхват на обработваните данни:
A. Oт задължителните за въвеждане данни при регистрация (име, потребителско име и регистрационен e-mail) публични са името и фамилията на потребителя.

Б. Потребителят има право да заключи попълнените от него незадължителни данни (адрес на потребителя, телефонен номер, професия и др.) и да ги направи видими само от него, или само от него и от неговите приятели.

В. По време на разглеждането на Zip.bg се записва IP адресът на компютъра на потребителя, началното и крайното време на посещението. Тези данни се записват автоматично в лога на системата. (Всички потребители на Zip.bg имат достъп до времето на последното влизане, а до другите данни достъп има единствено администраторът на данни).

6. Цел на обработката на данни:
A. Удостоверяване на самоличността на потребителя чрез попълнените от него задължителни данни при регистрацията му.

Б. Включване на потребителя в таргет групи с цел адресиране и показване на таргетирана реклама. Използването на данните за тази цел може да бъде забранено от потребителя чрез отписване от сайта и закриване на профила му.

В. Данните от лог файловете за разглеждане на Zip.bg се използват изключително за статистически цели.
Администраторът на данни има право да използва личните данни единствено за определените цели. Лични данни могат да бъдат предоставени на трето лице само чрез информиране и предварително съгласие на потребителя. Това не се отнася за евентуалното предаване на данни в определените със закон случаи.

7. Обработка и съхранение на данните:
А. Данните от профила на потребителя се администрират, докато потребителят поддържа тези данни в профила си.

Б. Данните от статистиката за история на влизане в профила на потребителя, с изключение на последното посещение, се съхраняват в продължение на 7 дни след посещението. Времето на последното посещение се актуализира автоматично при следващото посещение на потребителя.
Инвестор.БГ АД има право да ограничи временно дейността на потребителя в Zip.bg при определени случаи, съдържащи се в условията за използване. В такива случаи данни не се изтриват.

8. Мерки за сигурността на данните:
Личните данни се съхраняват на колокирани сървъри, собственост на Инвестор.БГ АД, на територията на Република България.

9. Възможност за изменение на правилника за обработване на данните:
Инвестор.БГ АД си запазва правото да променя едностранно настоящия правилник за обработване на данните след предварително уведомяване на потребителите. С прилагането му след влизането в сила Вие приемате изменените правила за обработка на данни.